Ochrana osobných údajov

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 24.5.2018. Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto pod-mienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“). Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame, ucho-vávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykoná-vaných spoločnosťou TN Dental. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí tý-kajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese info@tndental.sk.

Ak sa v týchto Podmienkach ochrany súkromia používa pojem „TN Dental“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť TN Dental s.r.o., so sídlom Jánošíkova 15, Žilina, IČO: 44 739 699 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 51171/L, založená v Slovenskej republike.

Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:
„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva TN Dental na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.
„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním TN Dental v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia.
„Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.
„GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe ta-kýchto údajov.
„Portál“ znamená webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ prevádz-kovaných na internetovej doméne TN Dental.sk. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti we-bovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne.

TN Dental spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Aké Osobné údaje o Vás získavame?
1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete: Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že
a. sa rozhodnete na niektorom Portáli vyplniť niektorý z kontaktných formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter);
b. sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom telefónu
c. sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu;

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však TN Dental nemôže reagovať na Váš podnet či žiadosť alebo nemôže s Vami uzatvoriť zmluvu, ktorá vzniká registráciou užívateľského konta. Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a TN Dental sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. TN Dental nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov
2. Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Portálu TN Dental môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide pre-dovšetkým o nasledujúce údaje:
a. informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
b. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o har-dware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
c. údaje o Vašom používaní Portálu;
d. informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na moni-torovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
e. informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného ban-neru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľa-dávačoch a sociálnych sieťach);
f. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné. Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prí-pade používania Portálu s prihláseným užívateľským kontom.
3. Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb TN Dental môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombino-vať s Osobnými údajmi, ktoré TN Dental získal od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:
a. údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook) ak ste sa rozhodli zriadiť svoje užívateľské konto prostredníctvom služieb týchto tretích strán. V takom prí-pade Vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook) vyzve na odsúhlasenie poskyt-nutia Osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto Osobné údaje prevádzkovateľ da-nej sociálnej siete (Google, Facebook) poskytne TN Dental.

2. Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame? TN Dental ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.
1. Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter); TN Dental spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch a projektoch TN Dental a to ak ste požiadali o zasielanie správ priameho marketingu (newsletter). Máme za to, že keď vyplňujete svoju emailovú adresu do formuláru na Portáli pre zasiela-nie správ priameho marketingu (newsletter) vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu (newsletter). Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácii priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie a produkty, ktoré pre Vás môžu byť relevantné a zaujímavé. Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým zrušíte svoje užívateľ-ské konto alebo sa odhlásite zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newslet-ter).
2. Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Portálu TN Dental spracúva Vaše Osobné údaje vrátane údajov získaných z Vášho používania Por-tálu špecifikovaných vyššie na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory Por-tálu, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Portálu a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania Portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými in-cidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povin-ností. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácií jeho funkcionalít. Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu existencie Vášho užívateľského konta a po dobu 3 rokov od zániku Vášho užívateľského konta z dôvodu obrany proti Vašim nárokom. Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré fun-kcie Portálu však potom nemusia fungovať správne. Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvo-liť prehliadanie nášho Portálu v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov uklada-ných súbormi cookies.
3. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy TN Dental spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, tele-fónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníc-tvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné čin-nosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb spoločnosti TN Dental a poskytovania klientskej pod-pory. Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.
4. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR TN Dental spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, tele-fónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníc-tvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely preskúmania, posúde-nia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zá-konnej povinnosti. Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 20 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

3. Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?
TN Dental sprístupňuje Vaše Osobné údaje v nasledovných prípadoch: · ak taká povinnosť TN Dental vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žia-dosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb; · ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich opráv-nených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT slu-žieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod.. S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na zá-klade pokynov a v mene TN Dental. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.

4. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?
Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.
1. Právo na prístup k údajom Máte právo požadovať od TN Dental potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracú-vajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osob-ných údajov môže TN Dental spoplatniť) a informáciu o · účele spracúvania Osobných údajov; · kategórii spracúvaných Osobných údajov; · identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej or-ganizácii, ak je to možné; · dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; · práve požadovať od TN Dental opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracú-vanie Osobných údajov; · práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov; · zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás; · existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.
2. Právo na opravu Máte právo požadovať od TN Dental aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.
3. Právo na vymazanie Máte právo požadovať od TN Dental aby bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak: · už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; · ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie; · namietate ich spracúvanie; · sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne, · je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo · boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od TN Dental podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).
4. Právo na obmedzenie spracúvania Máte právo požadovať od TN Dental aby obmedzila spracúvanie Vašich Osobných údajov ak: · namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho TN Dental overiť správnosť Osobných údajov; · spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; · TN Dental už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov; · ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým TN Dental overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
5. Právo na prenosnosť Osobných údajov Máte právo požadovať od TN Dental aby Vám poskytla Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby TN Dental prenieslo tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
6. Právo namietať Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných úda-jov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie na-šich právnych nárokov. Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu. Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie sú-hlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho zá-klade pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných TN Dental na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.
7. Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osob-ných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

5. Bezpečnosť
1. Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primera-nými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neopráv-nenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a imple-mentujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.
2. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bez-pečné.
3. Časti Portálu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované TN Dental. TN Dental nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

6. Zmeny Podmienok
1. Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravo-vať.
2. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom emailu.
3. Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.

7. Kontaktujte nás
Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete od-volať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese info@tndental.sk.